تایید نمونه تولید داخل - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور

شرکت دانش بنیان - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری