حضور وزیر ارتباطات در غرفه نسیم تلکام – باکوتل ۲۰۱۸