حضور وزیر ارتباطات در غرفه نسیم تلکام – باکوتل 2018