حضور نسیم تلکام در سمینار آشنایی سفرای مقیم ایران با دستاوردهای دانش بنیان صادراتی