حضور نسیم تلکام در همایش تجار ایران و ترکیه با حضور معاون رئیس جمهور