حضور نسیم تلکام در همایش تجار ترکیه و ایران با حضور معاون رئیس جمهور