اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی