سمینار عملکرد SBC در شبکه های نسل جدید IMS برگزار گردید