همکاران نسیم تلکام

امین فتحی

کارشناس واحد پشتیبانی

علی هوشمند مقدم

مدیر فروش سرویس های خاص

حامد رستگار مقدم
حامد رستگار مقدم

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

سجاد صبری
سجاد صبری
عضو هیئت مدیره

واحد بازرگانی و فروش

مجتبی اسفندیاری
عضو هیئت مدیره

واحد تحقیق و توسعه

ایمان محمدی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

علی شفیعی

مدیر فروش سخت افزار

احسان بلندی

کارشناس واحد فنی

جای شما خالیست!

جای شما در جمع نسیم تلکامی ها خالیست

محمدجواد خداشناس

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

مرتضی ایروانی
عضو هیئت مدیره

واحد نرم افزار

سید مجتبی نجفی مقدم
عضو هیئت مدیره

مدیر عامل