همکاران نسیم تلکام

محمدجواد خداشناس

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

سید مجتبی نجفی مقدم
عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

مرتضی ایروانی
عضو هیئت مدیره

مدیر واحد نرم افزار

ایمان محمدی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

حامد رستگار مقدم

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

سجاد صبری
سجاد صبری
عضو هیئت مدیره

مدیر واحد بازرگانی و فروش

مجتبی اسفندیاری
عضو هیئت مدیره

مدیر واحد تحقیق و توسعه

احسان بلندی

کارشناس واحد فنی

علی شفیعی

مدیر فروش سخت افزار

علی هوشمند مقدم

مدیر فروش سرویس های خاص

امین فتحی

کارشناس واحد پشتیبانی

جای شما خالیست!

جای شما در جمع نسیم تلکامی ها خالیست